Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

18/07/2017

18.07.2017 ΤΡΙΤΗ Ζ΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

ιδ΄ 1 - 13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 3 Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· 4 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. 5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 6 γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ Ἡρῴδῃ, 7 ὅθεν μεθ' ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. 8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 9 καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεὺς, διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι, 10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ· 11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 13 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἄκουσε ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, ὁ τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καί τῆς Περαίας, τή φήμη τοῦ Ἰησοῦ

2 καί εἶπε στούς αὐλικούς του: Αὐτός εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής· αὐτός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς μέ νέα ἀποστολή ἀπό τόν Θεό. Καί γι’ αὐτό οἱ ὑπερφυσικές δυνάμεις ἐνεργοῦν μέσα ἀπ’ αὐτόν.

3 Καί τό εἶπε αὐτό ὁ Ἡρώδης γιά τόν Ἰωάννη, ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, διότι ὁ Ἡρώδης τόν εἶχε θανατώσει. Ἀφοῦ δηλαδή συνέλαβε τόν Ἰωάννη, τόν ἔδεσε καί τόν ἔβαλε στή φυλακή ἐξαιτίας τῆς Ἡρωδιάδας, ἡ ὁποία ἦταν σύζυγος τοῦ Φιλίππου, τοῦ ἀδελφοῦ του, καί συζοῦσε τώρα μέ τόν Ἡρώδη.

4 Διότι τοῦ ἔλεγε ὁ Ἰωάννης: Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ νά τήν ἔχεις σύζυγο.

5 Κι ἐνῶ ἀρχικά, παρακινούμενος ἀπό τήν Ἡρωδιάδα, ἤθελε νά τόν σκοτώσει, φοβήθηκε τά πλήθη τοῦ λαοῦ, διότι τόν θεωροῦσαν καί τόν σέβονταν ὡς προφήτη.

6 Ἀλλά τήν ἡμέρα πού ὁ Ἡρώδης γιόρταζε τά γενέθλιά του, ἡ κόρη τῆς Ἡρωδιάδας χόρεψε στό μέσο αὐτῶν πού ἦταν καλεσμένοι στό τραπέζι. Κι ὁ χορός της ἄρεσε στόν Ἡρώδη.

7 Γι’ αὐτό τῆς ὑποσχέθηκε μέ ὅρκο νά τῆς δώσει κάθε τι πού θά ζητοῦσε.

8 Αὐτή ὅμως, καθοδηγημένη ἀπό τή μητέρα της, εἶπε: Δῶσ’ μου ἐδῶ ἐπάνω στό πιάτο τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ.

9 Κι ὁ βασιλιάς λυπήθηκε· γιά τούς ὅρκους ὅμως καί γιά κείνους πού κάθονταν μαζί ἐκεῖ στό τραπέζι, στούς ὁποίους ἦταν ἐκτεθειμένος, δέν ἤθελε νά δείξει ὅτι ἀθετοῦσε τό λόγο του καί τόν ὅρκο του. Γι’ αὐτό ἔδωσε διαταγή νά τῆς δοθεῖ τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη.

10 Κι ἀφοῦ ἔστειλε δήμιο, ἀποκεφάλισε τόν Ἰωάννη στή φυλακή.

11 Κι ἔφεραν τό κεφάλι του πάνω σ’ ἕνα πιάτο καί τό ἔδωσαν στό κορίτσι, κι ἐκεῖνο τό ἔφερε στή μητέρα του.

12 Τότε οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη πῆγαν στή φυλακή καί σήκωσαν τό σῶμα του καί τό ἔθαψαν. Καί μετά τήν ταφή ἦλθαν καί ἀνήγγειλαν στόν Ἰησοῦ τό γεγονός. 

13 Ὅταν λοιπόν τά ἄκουσε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ μέ πλοῖο σέ κάποιον ἐρημικό τόπο, γιά νά μείνει μόνος του μέ τούς μαθητές του. Κι ὅταν ἄκουσαν τά πλήθη τοῦ λαοῦ ὅτι ἀποχώρησε σέ ἐρημικό τόπο, τόν ἀκολούθησαν πεζοί ἀπό τίς πόλεις.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βιβλιοκριτική τοῦ Κυβ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ. Πιλότου Π.Α.

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [16/05/2018]

Κατασκηνωτικές περίοδοι 2018

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [12/05/2018]

ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [22/04/2018]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

23.06.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   6:11-17 Ἀδελφοί, οὕτως ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

23.06.2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΗΣ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον η΄ 14 - 23 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 24 Ἰουνίου 2018 (ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ) (Λκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80)

Τό ἱερό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς αὐτῆς ἀναφέρεται στό μεγάλο γεγονός τοῦ Γενεθλίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού ἑορτάζεται σήμερα. Μᾶς παρουσιάζει τούς δύο γέροντες γονεῖς τοῦ Ἰωάννου, τόν ἱερέα ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

23.06.2018

23 Ιουνίου

1645          Αποβίβαση των πρώτων τουρκικών δυνάμεων στην ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications