Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: imdramas@otenet.gr

12/11/2010

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΟΔΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ 10-11-2010

 
 ΠΑΥΛΟΣ
διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας
πρός
τόν ἱερόν κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 
 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐάν ὁ θάνατος οἱουδήποτε ἀνθρώπου προξενεῖ πόνον καί θλῖψιν, πολύ περισσότερον προξενεῖ ὁ θάνατος συγγενικοῦ μας προσώπου. Ἡ θλῖψις διά τόν ἀποχωρισμόν τῶν ἀγαπημένων μας ἐκφράζεται μέ δάκρυα καί σπαραγμόν ψυχῇς. 
 
Ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία περιβάλλει μέ ἰδιαιτέραν στοργήν τόν ἄνθρωπον, ἐσεβάσθη πάντοτε τό εἶδος αὐτό τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου.
 
Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπιδρᾶ εἰς τήν διαμόρφωσιν ἑνός ὑγιοῦς πολιτισμοῦ, διότι ἐπιτυγχάνει νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπον νά ἀντιμετωπίσει τά συναισθήματά του διά τόν θάνατον. Νά ὑπογραμμίσει ὅτι ὁ θάνατος διά τόν χριστιανόν δέν εἶναι τό ἴδιον πρᾶγμα, ὅπως δι’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐλπίδα. Νά ἀναγνωρίσει τήν ὕπαρξιν συναισθημάτων θλίψεως καί νά ἐνθαρρύνει τήν ἔκφρασίν τους.
 
Ὁ Δυτικός κόσμος προσπαθεῖ νά καταπνίξει τήν θλῖψιν καί ἐπιδιώκει τήν μεταμφίεσιν τοῦ θανάτου. Κάμνει τήν ζωήν μίαν μάσκαν διά νά καλύψει τήν ὄψιν τοῦ θανάτου. 
 
Τήν δύσκολην ὥραν τοῦ θανάτου τήν βλέπουν ὁρισμένοι ἄνθρωποι μόνον ὡς εὐκαιρίαν δι’ ἀθέμιτον κέρδος.
 
Εἰς τήν κατάστασιν, εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκονται οἱ οἰκεῖοι τοῦ θανόντος, εὔκολα πίπτουν θύματα ἐπιτηδείων μέ ἀποτελέσματα δυσάρεστα.   
 
Ὡς πνευματικός σας πατέρας καί Ἐπίσκοπός σας, ἐπιθυμώντας τήν πνευματικήν σας προστασίαν, ἀλλά καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἱερότητος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μετά ἀπό συζητήσεις μέ τούς κληρικούς μου ἀπεφάσισα τά ἑξῆς καί σᾶς παρακαλῶ ὅλους διά τήν πιστήν τήρησίν τους: 
1. Ὁ ὁρισμός τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας γίνεται μόνον ὑπό τοῦ ἐφημερίου καί εἰς καμίαν περίπτωσιν ἀπό τό γραφεῖον τελετῶν, τόν νεωκόρον ἤ ἄλλο πρόσωπον.  
2. Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ὁ κάθε εἴδους στολισμός πέριξ τοῦ φερέτρου καί τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ, καθώς καί οἱ ἠλεκτρικοί λαμπτῆρες εἰς τό τραπέζι ὅπου ἐναποτίθεται ὁ νεκρός. Μόνον ἕνα μανουάλιον τοποθετεῖται εἰς τήν κεφαλήν τοῦ κεκοιμημένου, τό ὁποῖον διαθέτει ὁ ναός.
3. Εἰς τά κοιμητήρια νά μή χρησιμοποιοῦνται τάπητες, οἱ ὁποῖοι καλύπτουν τό χῶμα πέριξ τοῦ τάφου οὔτε νά ρίπτονται ἄνθη ἀντί χώματος. Κατά τόν ἐνταφιασμόν οἱ συνοδεύοντες τήν ἐκφοράν ρίπτομεν μέ τό χέρι ὀλίγον χῶμα ἐπί τοῦ φερέτρου δίδοντες συγχώρησιν εἰς τόν κεκοιμημένον.  
4. Μετά τόν ἐνταφιασμόν, τό τρισάγιον εἰς τήν αἴθουσαν δεξιώσεων εἶναι περιττόν. Ἐάν παρατίθεται τράπεζα, δύναται ὁ ἱερεύς νά παραστεῖ καί νά εὐλογήσει τήν τράπεζαν. Ὅσοι ἔχουν ἔθιμον κατά τήν κηδείαν νά κάμνουν κόλλυβα, αὐτά μεταφέρονται εἰς τόν ναόν κατά τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν καί ἐν συνεχείᾳ, ἄνευ ἄλλης εὐλογίας, διανέμονται εἰς τό κοιμητήριον μετά τήν ταφήν.
 
Τά μνημόσυνα σύμφωνα μέ τήν παράδοσιν τῆς ἐκκλησίας μας τελοῦνται τό Σάββατον, πού εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη εἰς τούς κεκοιμημένους. Κατ’ οἰκονομίαν τελοῦνται μνημόσυνα τήν Κυριακήν.
 
Ὅταν κάποιος θέλει νά τελέσει μνημόσυνον, νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν ἱερέα, ὥστε ὑπεύθυνα νά προετοιμάζει τά ἀπαιτούμενα δι’ αὐτό καί ὄχι ν’ ἀναθέτει τήν ἐπικοινωνίαν εἰς τά διάφορα γραφεῖα τελετῶν. Διά τῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς ἐπιλύονται πολλά πρακτικά ζητήματα.  
 
Ἀπαγορεύεται ὁ στολισμός εἰς τό μνημόσυνον. Ἀρκεῖ ἕνα ἀνθοδοχεῖον, τό ὁποῖον διαθέτει ὁ ναός. 
Ὁ σκοπός τοῦ μνημοσύνου εἶναι ἡ προσευχή διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν κεκοιμημένων. Ὅσοι ἔχετε οἰκονομικήν εὐχέρειαν, διαθέσατε χρήματα δι’ ἐλεημοσύνας καί ὄχι δι’ ἐπιδεικτικούς στολισμούς.   
 
Τίς πρός τόν ναόν διά τήν κηδείαν καί τά μνημόσυνα οἰκονομικές ὑποχρεώσεις νά τίς φροντίζετε οἱ οἰκεῖοι χωρίς τήν διαμεσολάβησιν τρίτων. Εἰς περίπτωσιν ἀδυναμίας – ἀπορίας οἱ ἱερεῖς μας δέν ἔχουν καμίαν οἰκονομικήν ἀπαίτησιν εἴτε διά τόν ναόν εἴτε διά τό προσωπικόν τοῦ ναοῦ.
 
Πατρικῶς ἐντέλλομαι διά τήν συμμόρφωσιν ὅλων μέ τάς ἀνωτέρω ὁδηγίας, τήν ἐφαρμογήν τῶν ὁποίων θά παρακολουθῶ προσεκτικῶς, ὥστε ὅλα νά τελοῦνται εὐσχημόνως καί κατά τάξιν.
 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης
 
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ο ΔΡΑΜΑΣ  Π Α Υ Λ Ο Σ
 
Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [06/09/2021]

Ἱερά ἀγρυπνία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Δράμας

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [26/08/2021]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

21.10.2021 ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   5:33; 6:1-9 Ἀδελφοί, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

21.10.2021 ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν θ΄ 49 - 56 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπεν ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 17 Ὀκτωβρίου 2021 (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ´ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ)

Κυριακή 17 Ὀκτωβρίου 2021 (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ´ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) (Τίτ. γ´ 8 - 15)   Κυριακὴ τοῦ Σπορέως σήμερα, ἡμέρα ποὺ συνηθίζεται νὰ σηματοδοτεῖ τὴν ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ κηρυκτικοῦ καὶ ποιμαντικοῦ ἔργου ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21.10.2021

21 Οκτωβρίου

1773:          Οι Τούρκοι σφάζουν στην Θεσσαλονίκη τον
περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications