Ιερά Μητρόπολις Δράμας

ΤΗΛ.: 25210.32362

e-mail: idiaiterodramas@gmail.com

06/09/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤOY ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤOY  ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤOY  ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Διακήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης κατοικίας - διαμερίσματος

 

Στη Δράμα  σήμερα 5-9-2023  το Μητροπολιτικό Συμβούλιο  της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας,  νόμιμα εκπροσωπούμενου, έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του από 13-6-2023 κανονισμού εκμισθώσεως και εκποιήσεως εκκλησιαστικών ακίνητων της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας (ΦΕΚ Β’ 4351/7-7-2023 άρθρα 1,2 3,4,5,6,7,8, 9,13,14,15) και (ΦΕΚ Β’ 8/19-7-2023),  β) τα καταστατικά άρθρα του ν. 590/1977, γ) το υπ’ αριθμ. 8/19-7-2023 πρακτικό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, δ) την από 5-5-2023  έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτων  που συντάχθηκε από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ. 425 Χριστόφορου – Νάση Ζερμάν ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την πώληση ακινήτου – διαμερίσματος το οποίο περιγράφεται κάτωθι:

 Ένα διαμέρισμα ευρισκόμενο στον πρώτο όροφο της οικοδομής με χαρακτηριστικό αριθμό 1, επιφάνειας καθαρών 112,11 τετραγωνικών μέτρων, μικτής επιφάνειας 130,78 μ.τ., αναλογία της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας  του οικοπέδου 35,49/1000, αναλογία δαπανών ανελκυστήρα 19/1000, αναλογία δαπανών κεντρικής θέρμανσης 48,49/1000, αναλογία δαπανών εφ’ ολοκλήρου  της οικοδομής 39/1000 και ψήφους 39/1000, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο προαναφερόμενο με αρ. 45291/77 συμβόλαιο. Το άνω ακίνητο λειτουργούντος του Κτηματολογικού Γραφείου Δράμας φέρει ΚΑΕΚ 090145621024/0/4. Η δε άνω πολυώροφη οικοδομή βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Σολωμού και Γρηγορίου Ε΄ στην πόλη της Δράμας, ανεγέρθηκε σε οικόπεδο  ιδιοκτησίας  της Ιεράς  Μητροπόλεως Δράμας με το σύστημα της αντιπαροχής  εκτάσεως 753,772 τ.μ., ήτοι  σε περιορισμένη έκταση  του όλου οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1088,04 τ.μ, ευρισκόμενο στο 59 Ο.Τ της πόλεως Δράμας όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται τούτο στην ανωτέρω αναφερόμενη με αριθ. 45774/77 διορθωτική πράξη και το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο της αντιπαροχής. Το άνω διαμέρισμα αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, τραπεζαρία, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, χολ. Συνορεύει ανατολικά με την πλευρά της οικοδομής προς τον αυτοτελή όμορο ακάλυπτο χώρο, δυτικά εν μέρει με το υπό τον χαρακτηριστικό αριθμό 2 διαμέρισμα, με κοινό διάδρομο, με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρος και εν μέρει με το υπό τον χαρακτηριστικό αριθμό 1 διαμέρισμα όπως αυτό με κάθε λεπτομέρεια περιγράφεται στο με αρ. 45291/77 προαναφερόμενο συμβόλαιο.

Το άνω ακίνητο αποκτήθηκε δυνάμει του με ἀριθμ. 45291/08.11.1977 συμβολαίου «Συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και αυτοτελούς ιδιοκτησίας και κανονισμού δικαιωμάτων-υποχρεώσεων συνιδιοκτητών μετά διασαφηνίσεως ποσοστών συνιδιοκτησίας πολυωρόφου οικοδομής», νομίμως μετεγγραμμένου στον τόμο 738 με αυξ. αριθμό μεταγραφής 83168, σε συνδυασμό με την με αριθμό 45774/08.03.1978 πράξη «Διορθώσεως, τροποποιήσεως και αναμορφώσεως» της παραπάνω πράξεως, η οποία επίσης νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του  Υποθηκοφυλακείου Δράμας στον τόμο  738 με αυξ. αριθ. μεταγραφής  83189.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με γραπτές προσφορές και πρόσθετη δυνατότητα βελτιώσεως της προσφοράς. Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 έως στην 12:00 της 3ης Οκτωβρίου 2023 (ημέρα Τρίτη) στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας που βρίσκονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 168. Η τιμή εκκίνησης για το ακίνητο  είναι 75.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

1. Ο διαγωνισμός θα  διενεργηθεί  από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από : α) τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Τσακίρογλου, β) τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Αχθοφορίδη και γ) τον Αιδεσιμώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Ανέστη Παπαδόπουλο. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου κωλύματος τα μέλη δύναται να αντικατασταθούν άνευ αλλού τινός από τα άλλα μέλη.

2. Ο διαγωνισμός διεξαχθεί  στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 168,  από την 11:00 έως στην 12:00 της 3ης Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται προς την αρμόδια Επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού από την ώρα 11:00 έως και ώρα 12:00. Μετά το πέρας της 12ης ώρας προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποίος  καταθέσει έως την 11:59  και επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής του ενώπιον της επιτροπής εγγυοδοσία ποσού 5.000 ευρώ.

4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η  κατάθεση εγγυήσεως είτε δια καταθέσεως του άνω χρηματικού ποσού στον με αριθ. IBAN: GR64 0110 3370 0000 3374 9783 743 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ι.Μ στην ΕΤΕ  ή δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην  Ελλάδα τράπεζας ή  του ΤΠ&Δ. Προσφορές άνευ εγγυήσεως δεν γίνονται δεκτές προς κατάθεση.

5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει  να είναι τριμήνου διαρκείας.

6. Με την εγγυητική επιστολή το πιστωτικό ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του καθορισμένου ποσού, άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) προς το νομικό πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως  Δράμας, δια μόνης της δηλώσεως του νόμιμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση της εγγυήσεως.

7. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει  να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, προς το οποίο  απευθύνεται, το καλυπτόμενο δια της εγγυήσεως ποσό, την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους ότι : καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάμει χρήση της δια καταθέσεώς της προς την Επιτροπή του διαγωνισμού ασχέτως ονομαστικού προσδιορισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διηζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών κατόπιν  απλής ειδοποιήσεως δια εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου.

8. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ή τα μετρητά, τα οποία κατατέθηκαν στον άνω τραπεζικό λογαριασμό, αποδίδονται στον τελευταίο πλειοδότη (υπερθεματιστή) κατά το χρόνο εξόφλησης του τιμήματος της πωλήσεως, στους δε υπολοίπους συμμετέχοντας στο  τέλος του διαγωνισμού.

9. Οι προσφορές διατυπώνονται εγγράφως με ολόγραφη αναγραφή του προσφερόμενου τιμήματος  η οποία θα πρέπει  να είναι ανώτερη της κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως. Μετά το άνοιγμα των προσφορών και την καταγραφή τους στα πρακτικά υφίσταται δυνατότητα βελτιώσεως προφορικά και κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει  να είναι ανώτερη της αμέσως προηγουμένης κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως.

10. Προσφορά για λογαριασμό άλλου  προσώπου δεν αποκλείεται, αρκεί να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο, πλην της εγγυητικής επιστολής,  και σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής  κατά την κατάθεση της προσφοράς, ειδάλλως θεωρείται αμάχητα ο συμμετέχων ως πλειοδότης και ατομικώς για τον εαυτόν του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρίες  το πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της εταιρίας. 

11. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και περατώνεται χωρίς διακοπή εντός του καθοριζομένου από  την διακήρυξη χρόνου. Για την διενέργειά του συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά την  λήξη του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη. Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ’ όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμιά  προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

12. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού μετά το τέλος του  συντάσσει έκθεση, δια της οποίας εκφέρει την γνώμη της για το συμφέρον ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

13. Στον διαγωνισμό, οι οικονομικές προσφορές  πρέπει να  περιέχονται σε  σφραγισμένους φακέλους, κατατίθενται στην επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού, εντός του οριζομένου από την  διακήρυξης χρονικό διάστημα, συνοδεύονται δε  από την εγγύηση και τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα που ορίζονται στην διακήρυξη. Οι προσφορές  υποχρεωτικά αναγράφουν: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης, αρχή έκδοσης, σε περίπτωση αλλοδαπού: Άδεια Διαμονής, ημερομηνία έκδοσης, αρχή έκδοσης, επάγγελμα, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, Email, Υπηκοότητα, Χώρα διαμονής, το προσφερόμενο  τίμημα  ολογράφως και αριθμητικώς και είναι υπογεγραμμένες υπό τον υποψήφιο. Επίσης έκαστη οικονομική προσφορά θα  πρέπει να περιέχει  δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η προσφορά πρέπει να έχει απολύτως σαφές περιεχόμενο. Με την ολοκλήρωση της καταθέσεως των έγγραφων προσφορών και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, η Επιτροπή σε  δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

14. Ο  διαγωνισμός συνεχίζεται  με την  υποβολή προφορικών προσφορών κατά τα προβλεπόμενα. Για την διενέργεια των προφορικών πλειοδοσιών συντάσσεται πρακτικό, τηρείται δε η διαδικασία των τελευταίων περιόδων της προηγούμενης παραγράφου.

15.Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει, κατ’ ελεύθερη κρίση, το διοικούν το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο όργανο ήτοι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης  Δράμας.

16. Σε  κάθε δε περίπτωση  η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος μπορεί  να γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την διενέργεια του διαγωνισμού.

17. Σε  περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας ή μη  εντός ενός μήνα δεν συνταχτεί το πωλητήριο συμβόλαιο ή   αρνηθεί να υπογράψει το πωλητήριο συμβόλαιο ή να καταβάλει τα έξοδα ή το τίμημα, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, καταπίπτει υπέρ της Ιεράς  Μητρόπολης  Δράμας  λόγω ποινικής ρήτρας, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου να επιδιώξει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας.

18. Κατά την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, μπορεί να κληθεί ο δεύτερος πλειοδότης  εάν θέλει, με την τιμή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου για κατάπτωση της εγγυήσεως της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αναλλοίωτα.

19. Ο κατά τα ως άνω επαναληπτικός διαγωνισμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη διενεργείται εντός είκοσι (20) ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού,  και στην περίπτωση της αρνήσεως υπογραφής του πρακτικού διενεργείας αυτού ή από της λήξεως της προθεσμίας υπογραφής του πωλητηρίου.

20. Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης σε βάρος του οποίου γίνεται η επαναδημοπράτηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού διαγωνισμού.

21.Ως τιμή εκκίνησης στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται η ίδια της προηγουμένης δημοπρασίας.

22. Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας διενεργείται επαναληπτικός διαγωνισμός  ο οποίος θα προκηρυχτεί με  περιληπτική διακήρυξη αναφερόμενη στους όρους της αρχικής, εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης. 

23. Σε περίπτωση, που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, δια αποφάσεως του διοικούντος το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο οργάνου μπορεί  να αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

24. Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει με τους εξής τρόπους: α)  με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος κατά την ημέρα υπογραφής του πωλητηρίου συμβολαίου και πριν την υπογραφή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τραπεζική κατάθεση του  χρηματικού ποσού ίσου με το επιτευχθέν τίμημα,  σε τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό της Ι.Μ Δράμας,  β) με ισόποσο του τιμήματος   δάνειο το οποίο θα λάβει ο τελευταίος πλειοδότης από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο στην Ελλάδα τραπεζικό ίδρυμα και γ) συνδυαστικά, ήτοι  με  μερική καταβολή μετρητών η οποία θα πραγματοποιηθεί  κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου της αγοραπωλησίας προς μερική εξόφληση του επιτευχθέντος τιμήματος   και  συγχρόνως με τη   λήψη τραπεζικού δανείου   για την ολοσχερή εξόφληση  αυτού. Στις περιπτώσεις β και γ  ρητά ορίζεται ότι ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός τριμήνου από της υπογραφής του οριστικού συμβολαίου πωλήσεως να εξοφλήσει ολοσχερώς  το τίμημα της πώλησης επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια για την εκταμίευση του τραπεζικού δανείου. 

25. Τον αναδειχθησόμενο πλειοδότη βαρύνουν - εκτός από το τίμημα που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό - όλα τα έξοδα, τέλη και εν γένει επιβαρύνσεις του σχετικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: ο φόρος μεταβιβάσεως, τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και όλοι οι έτεροι συναφείς φόροι και τέλη, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα μετά δύο αντιγράφων του συμβολαίου αγοραπωλησίας, δικηγορικές αμοιβές δια λογαριασμό του πλειοδότη, τυχόν δικαιώματα e-Ε.Φ.Κ.Α. και Δικηγορικών Συλλόγων, τα έξοδα καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και οποιοιδήποτε άλλο έξοδο ακόμη και εάν δεν αναφέρεται στην παρούσα. 

26. Κατόπιν της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας  γνωστοποιείται αμέσως προς τον πλειοδότη η απόφαση κατακυρώσεως και καλείται αμελλητί εγγράφως να προσέλθει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών για την παραλαβή του χρηματικού καταλόγου εξοφλήσεως του τιμήματος και την ετοιμασία του πωλητηρίου συμβολαίου και εντός προθεσμίας το αργότερο τριάντα (30) ημερών να υπογράψει το σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο.

27. Το πωλητήριο συμβόλαιο υπογράφεται υπό του Προέδρου της  του ΜΣ της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας ή του νομίμου αναπληρωτή του, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Η σύμβαση πωλήσεως θεωρείται οριστικά τελειωμένη από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την εξόφληση του τιμήματος και από του χρόνου αυτού (εξόφληση τιμήματος)  μετατίθεται ο κίνδυνος αλλά και μεταβιβάζονται τα οφέλη των πραγμάτων  προς τον αγοραστή.

28. Το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο από την υπογραφή του συμβολαίου πωλήσεως δεν ευθύνεται  σε  καμία απολύτως περίπτωση για πραγματικά και νομικά ελαττώματα του πωληθέντος ακινήτου ή δια επ’ αυτού υπάρχοντα βάρη και δουλείες. Μόνο  με την  συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται αμάχητα  ότι ο προσφέρων έχει λάβει γνώση υπ’ ευθύνη του και έχει εξετάσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ως και την πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

30. Σε περίπτωσιν εκνικήσεως επιστρέφεται το καταβληθέν τίμημα άτοκα και, στην  περίπτωση μερικής εκνικήσεως επιστρέφεται στον  τον αγοραστή ανάλογο ποσό, το οποίο καθορίζεται από το όργανο που διοικεί  το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

31. Η δημοπρασία ακυρώνεται αμέσως χωρίς την παραμικρή ζημία για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας  και επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως στις εξής περιπτώσεις: α) όταν δεν  παρουσιασθεί πλειοδότης, β) όταν ματαιωθεί ελλείψει επιτροπής, γ) όταν το αποτέλεσμα αυτής κρίνεται μη ικανοποιητικό από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, δ) εάν με το πέρας της δημοπρασίας ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ε)  εάν  δεν προσέλθει στην σύναψη  του πωλητήριου συμβολαίου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης, στ) εάν ζητήσει μεταβολή έστω και ενός εκάστου όρου αυτών που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως   ως προς τους όρους πώλησης  του ακίνητου, ζ) εάν δεν χορηγήσει την εγγύηση,  η) όταν την  κρίνει ακυρωτέα  ως ασύμφορη το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας,  θ) εάν προκύψει ότι ο υπερθεματιστής προέρχεται από χώρο που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει ζημία στην Εκκλησία ή θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο για την προπαγάνδα ή για  προσηλυτισμό ή ακόμη και την ανέγερση τόπων λατρείας αλλού δόγματος ή θρησκείας, ι) όταν προκύψει παράβαση των ουσιωδών τύπων και των όρων της παρούσης  διακήρυξης  και της συγγραφής υποχρεώσεων. 

32.Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή  των όρων της παρούσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Δράμας.  Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις.

33.Οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ως και αυτού του όρκου.

34.Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί : α) περίληψη αυτής προ δέκα ημερών σε δυο  ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της  Δράμας  και β)  το σώμα αυτής για χρονικό διάστημα δέκα ολόκληρων ημερών προ της ημερομηνίας  διενεργείας του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως  Δράμας  στην οποία  θα παραμείνει αναρτημένη για το ως άνω διάστημα. 

35. Κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής δύναται να προσέλθει στη Γραμματεία της Ι.Μ Δράμας η οποία  θα  παρέχει αναλυτικές πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο που δηλώσει ρητά το ενδιαφέρον του, σχετικά με τη νομική και πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου  και ειδικότερα δύναται να λάβει με δικά του έξοδα  τα  απαραίτητα -προς νομικό και πολεοδομικό έλεγχο- στοιχεία του ακινήτου, στον οποίο περιλαμβάνονται: α) τίτλος κτήσης, β) πιστοποιητικό μεταγραφής, γ) περιγραφική και χωρική βάση από την πλατφόρμα δεδομένων του Κτηματολογίου, δ) κάτοψη του διαμερίσματος, ε) έκθεση εκτιμήσεως της αγοραίας αξίας του προς εκποίηση ακινήτου, στ) αντίγραφο της παρούσης διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος  λάβει τα άνω έγγραφα θα υπογράψει πρωτόκολλο παράδοσης των άνω εγγράφων προς απόδειξη της παραλαβής αυτών. Τέλος δύναται δε να λάβει πληροφορίες  ακόμη και για  διαδικασία του διαγωνισμού.

 

Ο Πρόεδρος του Μ.Σ

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

†    Ο ΔΡΑΜΑΣ   ΔΩΡΟΘΕΟΣ

 

 

 

 

 

 

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

Ενοριακές Εκδηλώσεις [22/09/2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 4/9/2023 ΕΩΣ 12/11/2023

Δελτία Τύπου -Ἀνακοινώσεις - Νέα [15/09/2023]

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   3:10-15 Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ ... περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (κείμενο & ερμηνεία)

24.09.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΤῌ Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ε΄ 1 - 11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα ... περισσότερα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ)

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου (Α’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ε’  1 - 11)   Ἀπό σήμερα, τελευταία Κυριακή τοῦ Σεπτεμβρίου, μέχρι σχεδόν τά Χριστούγεννα ἀναγινώσκονται στήν ἐκκλησία περικοπές ἀπό τό κατά Λουκὰν Εὐαγγέλιο. Σήμερα ἀκούσαμε ... περισσότερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

24.09.2023

24 Σεπτεμβρίου

1180          Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός. ... περισσότερα

Copyright 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
powered by webApplications